Släkten Malmström

I Lilla Malma socken i Villåttinge härad i Södermanland levde i början av 1600-talet en bonde Lars på Snösvads hemman.

Denne förmodas vara far till bonden Joen Larsson på Snösvad (död 3/9 1699), som i sin tur med säkerhet var far till bl a

I
Erik Joensson
, bonde i Snösvad (född 14/4 1680, död 1734). Han och hans hustru Margareta (dotter till kronolänsman Lars Ljunglöf) hade 6 barn:

1)  Jonas (född i september 1704)

2)  Jöns (född 14/9 1706)

3)  Olov (född i maj 1707, bland faddrarna finns en Greta Malmström)

4)  Per (född 1710, se nedan)

5)  Erik (född i juni 1717)

6)  Margareta (född i maj 1720, bland faddrarna finns en Brita Malmström)


Enligt uppgifter på Geni.com hade Erik Joensson brodern Lars Joensson (gift med Marit Larsdotter) och systern Kerstin Joensdotter (med maken Nils Olofsson och barnen Kerstin (1693) och Brita (1696))


II
Per (Petrus) Malmström
(född i maj 1710 i Snösvad, död 6/6 1771 i Vintrosa i Närke). Komminister i Vintrosa och Tysslinge

Transfererades 1727 på Strängnäs gymnasium och inskrevs 1734 som student vid Akademin i Uppsala. Prästvigd i Strängnäs 11/3 1739 som adjunkt hos predikanten vid Västra Vingåkers kapell. Därvid antecknades det om honom att han var en underlig persedel men företrädaren ännu värre. Utnämnd till komminister i Vintrosa och Tysslinge 1749, tillträdde 1750, pastorsexamen 1763.

Följde seden att anta ett speciellt efternamn när han blev student, och valde då namnet Malmström efter hemsocknen, kanske inspirerad av syskonens faddrar.

Gift 1:a gången 1745 med företrädarens dotter (komministerdottern i Tysslinge), Anna Christina Gählman (född 1717, död 7/7 1758). Barn:

1)  Erik Augustin (född 1746). Vid Klockhammars bruk 1759-1761.

2)  Per Samuel (född 1748, död 1790). Glasslipare i Stockholm, gift med Maria Söderbom (död 1793) i hennes andra gifte.

3)  Anna Christina (född 1749, död 1819), gift 1773 med komministern i Tysslinge, Carl Eriksson Vikander (född 1729, död 1794). En son och fem döttrar, en sonsons son var civilingenjör Ernst Gottlieb Sixten Vikander, VD vid Uppsala-Gefle Jernväg.

4)  Gustaf (född 1750), flyttade till Stockholm 1765.

5)  Jonas Adam (född 1752) var 1766 scholaris i Örebro, till Karlskoga 1768.

6)  Beata Elisabeth (född och död 1753)

7)  Hans Olof (född 15/10 1756, död 19/10 1762)

Gift 2:a gången före 25/8 1759 med Elisabeth Stenberg (född 1724, 1725 eller 1726, död 7/7 1789 i Vintrosa, där hon bodde hos styvdottern Anna Christina). Hennes ursprung är oklart, läs här om vad som är känt om Elisabeth Stenberg. Barn:

8)  Daniel (född 25/8 1759, död 31/10 1762)

9)  Jacob (född 2/12 1760, död 29/10 1762)

10)  Elsa Elisabeth (född 1762, död 1856 i Vetil i Österbotten, Finland), gift 1792 i Korsnäs, Finland med bataljonspredikanten Nils Joh:Ahlbäck (född 1762, död 1814). Tre döttrar och fem söner.

11)  Carl Adolf (född 1764), se nedan

12)  Catharina Regina (född 1766, död 1773)

13)  Maria Sibella (född 1767, död 19/7 1847 på Granelund i Viby i Närke, där hon sedan 1832 bodde med halvsystern Anna Christinas dotter, änkefru Elsa Beate Hofstad). Maria Sibella, som var ogift, hade tidigare tidvis bott hos brodern Carl Adolf, både på Laxå och på Holmstorp. Ansågs vara en mycket vitter kvinna, vars tal och tankar mest sysselsatte sig med gamla fosterländska minnen och bragder. Vid bouppteckningen efter henne omtalas endast helsyskonens arvingar såsom arvsberättigade, varför det är oklart om halvbröderna efterlämnade avkomlingar.


III
Carl Adolf Malmström
, (född 23/7 1764 i Tysslinge, död av slag där 27/2 1836). Bruksförvaltare på Laxå bruk 1795-1815, godsägare på Södra Holmstorp i Tysslinge från 1815. Ekonomie direktör

  Carl Adolf Malmström tecknad av sonen Salomon

Hade knapphändig skolutbildning (endast några år i Örebro skola) och måste tidigt ut i förvärvslivet som bokhållare och lantbruksinspektor vid Svartå och Ölsboda bruk. År 1791 flyttade han till Knista som kronolänsman, men när patron Strokirk på Ölsboda hade köpt Laxå bruk, och förvaltaren där, Thuring, avled 1794, erbjöd han platsen till Carl Adolf, och under dennes ledning utvecklades Laxå till ett värdefullt bruk med stort anseende.

Han ansågs (enligt Carl Sahlin) vara en duktig brukskarl, vars råd i olika sammanhang skattades högt, och år 1805 utgav han en tryckt skrift Anmärkningar över hammarsmedshantverkets närvarande tillstånd. År 1812 tilldelade Konungen honom på landshövdingens förslag hederstiteln Ekonomie direktör. (När han senare valdes till riksdagsman för bondeståndet ogillades valet på grund av denna titel.)

När Strokirk avled, erbjöds Malmström att stanna kvar vid Laxå, men han valde 1815 att sluta och köpte en egen egendom, Södra Holmstorp i Tysslinge, där han bodde till sin död. Bouppteckningen tydde på att dödsboet skulle tvingas i konkurs, men genom att försäljningen av Holmstorp skedde till ett högre pris än i bouppteckningen kunde detta undvikas.

Han var på äldre dagar intresserad av religion, historia, litteratur och juridik, och sonen Carl Gustaf har berättat hur han en gång, när fadern skulle vila, ombads läsa högt för denne ur Kung Kristoffers lagbok.

Gift 1:a gången 4/8 1786 med Brita Maria Boström (född 1755, död av "ålderdom" 29/5 1842), dotter till bokhållaren vid Ölsboda Jacob Boström och dennes hustru Sara Rebecka Eriksson.

Äktenskapet upplöstes (efter många års slitningar även om dåtidens skilsmässolagstiftning tvingade dem att hänvisa till otrohet) år 1811, vilket innebar en stor familjeskandal. Läs mer om skilsmässan här

Efter skilsmässan flyttade Brita Maria till Gravendals bruk i Säfsnäs i Dalarna, där hennes bror Georg Boström var bruksförvaltare, men när sonen Ludvig 1813 kom till det närbelägna Tyfors bruk som förvaltare, flyttade hon över dit. År 1819 flyttade hon till dottern Betty vid Carlsfors alunbruk i Västergötland; hon hade väl inte tidigare velat flytta till dottern som då bodde i Latorp i närheten av Holmstorp. När svärsonen Gustaf Styffe dog 1835, följde hon med dottern till Stora Svenstorp i Holmestad, där hon bodde till sin död.

Carl Adolf och Brita Maria hade tre barn:

1)  Ludvig (född 2/10 1786), bruksförvaltare, se nedan

2)  Elisabeth Rebecka (Betty) (född 1789, död 1857), gift 1814 med sin styvmors bror, bruksförvaltaren vid Latorps alunbruk i Tysslinge, Gustaf Styffe (född 1779, död 1835). Hon blev alltså genom giftermålet svägerska med sin styvmor. Hennes båda överlevande söner var de framstående vetenskapsmännen bibliotekarien, fil dr Carl Gustaf Styffe (född 1817, död 1908), historisk författare, och Knut Styffe (född 1824, död 1898), överdirektör (rektor) vid Teknologiska institutet och dess efterföljare KTH.

3)  Erland (född 1791 i Vintrosa, död 20/7 1842), bokhållare vid Laxå, Yxe och Gravendal, stadsfiskal i Säter. Hade enligt Carl Sahlin alkoholproblem och fadern var "ofta bekymrad över denne son". Vid sin död sades han av systern Betty vara mycket förbättrad. Gift 1827 med Maria Larsson (född 1805 i Låsen, Säfsnäs, död i Sala 6/8 1876) med vilken han hade barnen
  - Emelie (född 1828, död i Ryssland 1879), ogift.
  - Carl Wilhelm (född 1830), f d gravör i Varberg, gifte sig 1867 med Emma Christina Andersson (född 1845) och påstås ha flyttat till Amerika 1868, släktens svarta får. Deras barn Wilhelmina Eugenia Charlotta (född 1868), folkskollärare i Göteborg
  - Maria Rebecca (född 1832). Gift 1:a gången 1853 med Josef Weintraube från Galizien (född 1809, död 1859), ryskt hovråd, läkare i S:t Petersburg och 2:a gången 1861 med Pierre Marie Fouqué från Toulon (född 1809, död 1872/1879), civilingenjör i Paris. Barn: två döttrar
  - Bror Adolph (född 1835, död i Paris 1872), sadelmakare, ogift.
  - Beda Carolina (född 1839). Gift 1:a gången 1865 med Johan Ferdinand Zetterström (född 1841, död 1878), handlare i Sala och hade med honom en dotter. Gift 2:a gången 1883 med friherre Claes Victor Mauritz Cederström (född 1845, f d handlare i Sala).

Gift 2:a gången 18/2 eller 25/2 1812 med Hedvig Ulrika (Hedda) Styffe (född 19/8 1780, död 1849), dotter till sergeant Daniel Styffe och Margareta Blankenfjell. Hon flyttade efter makens död tillsammans med dottern till Örebro och Stockholm, där de levde under små ekonomiska omständigheter och försökte försörja sig på att sy skjortkragar och baka bröd. Efter dotterns död flyttade hon till Uppsala och underhölls av sönerna, som nu hade fått inkomster.

Carl Adolf och Hedvig Ulrika hade sex barn:

4)  Carl, född 30/11 1812 på Laxå bruk, omkom vådeligen under barnsligt tidsfördrif genom drunkning på Södra Holmstorp 5/5 1821

5)  Halvar (Alvar) född 19/3 1814 på Laxå bruk, död där i mässling 26/12 1814

6)  Bernhard Elis (född 12/3 1816 på Södra Holmstorp, död i Uppsala 21/7 1865), ogift. Fil dr, professor, skald, ledamot av Svenska Akademin (på stol 13 från 1850)

7)  Salomon (född 27/10 1817 på Södra Holmstorp, student, drunknade 22/8 1837 vid Valåsen i Karlskoga, där han var informator)

8)  Hedvig Charlotta (född 11/9 1819 på Södra Holmstorp, död i Stockholm 22/11 1842), ogift

9)  Carl Gustaf (född 2/11 1822 på Södra Holmstorp, död i Djursholm 12/9 1912). Fil dr, professor i historia i Uppsala, ecklesiastikminister, riksarkivarie, ledamot av Svenska Akademin (på stol 3 från 1878). Gift 1:a gången 1851 med Eva Matilda Carolina Tigerschiöld (född 1814, död 1864 genom drunkning i Mälaren tillsammans med sin kusk, när hennes släde gick genom isen) och 2:a gången 1868 med Charlotta Magdalena Philippana Kyber från Hannover (född 1827, död 1918). Det första äktenskapet var barnlöst, det enda barnet i andra äktenskapet var sonen Carl Bernhard, som föddes 1869 och dog 1871.

Läs här om Carl Adolfs oäkta dotter Johanna Sofia och den påstådda dottern Stina Cajsa


IV
Ludvig Malmström
(född 2/10 1786, död 8/5 1838), bruksförvaltare på Gravendals bruk

  Ludvig Malmströms och sonen Georg Ludvigs grav på Säfsnäs kyrkogård

Student i Uppsala 1803, hovrättsexamen 1808, bergsexamen 1811, notarie i Bergskollegium och bruksförvaltare vid Tyfors bruk i Dalarna år 1813. Bruket hade samma ägare som Gravendals bruk (där Malmströms morbror Georg Boström var förvaltare), och 1820 lät man de båda förvaltarna byta plats, varefter disponent Leijonmarck konstaterade att bruksdriften blev livligare "under Malmströms tillsyn än gubben Boströms som jag är ganska glad att vara av med". Malmström blev också inofficiell förman för de övriga förvaltarna inom gruppen.

Malmström var enligt folktraditionen en stor brukstyrann, och han sägs också ha rustat upp de tidigare förfallna anläggningarna vid Gravendal. I båda fallen saknas dock mer påtagliga bevis för påståendet.

Han hade tidvis dålig hälsa, var allvarligt sjuk i skörbjugg 1830, tvingades 1837 lämna sin tjänst och dog året efter i vattusot. Enligt anteckning i dödboken hade hans uppförande varit "i alla avseenden redligt och rättskaffens".

Gift 1813 med Johanna Christina Gellzén (född i Ekers sn 1789, död 1847, dotter till kronolänsman Nathanael Gellzén och Ulrika Lovisa Junander). Barn:

1)  Georg Ludvig (född 24/6 1815, död 29/5 1864), genomgick Falu bergsskola 1832-33, bruksförvaltare vid Gravendal. Gift 1839 med Catarina Emilia (Emma) Lundgren (född 1814, död 1868), dotter till direktör Gustaf Lundgren och Maria Elisabeth Roman. Barn:
  - Amanda Elisabeth (född 16/7 1844, död 31/5 1892), gift 1865 med Carl Fredrik Norling, brukspatron på Fors (Hörnsjöfors) i Västerfärnebo, (född 9/10 1830, d 1913), med vilken hon hade döttrarna Anna Fredrika (1869) och Gerda Maria (1882).
  - Ludvig Johan (född 9/11 1846, död 16/10 1847 i tandsprickning)
  - Emilia Maria (född 8/7 1850, död 19/10 1851).

2)  Alfred Emil (född 7/12 1816), bruksförvaltare,  se nedan.

3)  Carl Hjalmar (född 23/7 1818, död 12/1 1819).

4)  Emma Maria (född 21/2 1820; död 20/1 1824 i bröstfeber)

5)  Carl Natanael (född 2/8 1821, död 13/1 1824 i bröstfeber)

6)  Johanna Carolina (Hanna) (född 5/5 1823, död 1833. Husförhörsboken berättar att koldrängen Olov Nordman drunknade i Skärsjön d 10 november jämte Johanna Malmström, vilken han gående på skridskor sköt på en kälke, då isen brast och de bägge omkommo.

7)  Gustaf Emerich (Gösta) (född 4/6 1824, död i Karlstad 1881), Bergsskolan 1840-41, flottningschef på Uvån. Gift 1860 med Ida Adelaide Schmitte (Schmiedte) (född 1837, död 1927). Barn:
  - Claes Ludvig (född 2/1 1861, död 1911), jägmästare, gift 1893 med Marie Louise Sillén (född 1868 i Gesäter, död 1958) med vilken han hade barnen Gustaf Bertil (Gösta)(född 13/7 1894, gift 1921 med Lizzie Björkman och med barnen Lizzie, född 1924 och Anna Marie), Margareta (född 13/2 1898, död 1984 gift med Gösta Danelius och med sonen Claes Leif) samt Greta Gunvor (född 14/3 1903, död 1981)
  - Hedvig Maria Christina (född 3/5 1863, död 1950), sjukgymnast i San Fransisco, Boston o Stockholm
  - Gerda Augusta (född 10/2 1870, död 1960), slöjdlärare i Stockholm, gift med bataljonsveterinären dr Axel Pålman (född 1860), med vilken hon hade barnen Claes Axel (född o död 1910) och Maja (gift med Nils Kjellbom)


V
Alfred Emil Malmström
, (född 7/12 1816 på Tyfors bruk i Dalarna, död 9/1 1892 i Stockholm), bruksförvaltare på Halgå bruk

  Alfred Malmström

Genomgick Bergsskolan i Filipstad 1833 och blev efter olika tjänster som bokhållare och bruksförvaltare i Dalarna, Norrbotten och Värmland år 1846 bruksförvaltare vid det av Uddeholm ägda Halgå bruk i Värmland, där han blev kvar till 1879. Förvaltare från 1864 också vid det nedlagda bruket i Likanå, gick han år 1882 i pension och bosatte sig i Karlstad och Stockholm.

Han var framför allt aktiv när det gällde inköp av skog och avverkningsrätter från bönderna i norra Värmland och bidrog därigenom till Uddeholms stora skogsinnehav, som var en förutsättning för deras senare satsningar på sågverk och cellulosaindustri.

Hans många söner medförde en stor belastning på hans ekonomi och han tvingades begära sig i konkurs 1881.

Gift 1846 med Anna Mathilda (Thilda) Dahlman (född 1826 på Adolfsfors, död 13/5 1911 på Geijersholm), dotter till bruksförvaltaren Nils Dahlman och Christina Bryntesson (se Dahlmans). Alfred och Thilda hade elva barn:

1)  Nils Emil (född 26/7 1847, död 29/9 1899), flottningschef vid Gideån i Ångermanland, sedan inspektor hos Mo & Domsjö i Tallsjö, Fredrika. Gift 1877 med Märtha Christina Andersson (född 1856, död 1927) och hade med henne 10 barn.

  - Alfred (född o död 1878)

  - Carl Gustaf (född 24/1 1881, död 1958), skogsarbetare och torpare i Lomsjö, Åsele. Gift 1917 med Hedvig Sofia Viberg (född 3/7 1886, död 1954), med vilken han hade sonen Gunnar Ove (född 1929, när han föll 4/5 1931 ner i en brunn och omkon). Hedvig Sofia hade två tidigare utomäktenskapliga söner Karl Rudolf (född 1907) och Gösta Sigvard (född 1910), som båda i slutet av 1920-tlet fick tillstånd att anta namnet Malmström.

  - Alfred (född 1/7 1882, död 1964), skogsarbetare i Åsele. Gift 1936 med Edit Eriksson (född 1897, död 1954), med vilken han hade två döttrar, Ulla Britta (född 1933) och Karin Charlotta (född 1938).

  - Anna Mathilda (född 1884, död 1959) gift 1909 med skogstjänsteman Axel Hammarberg, Anundsjö (född 1883), med vilken hon hade barnen Elsa (född 1911), lärarinna, Astrid (född 1913), fil dr, gift m lektor Verner Ekenvall (och med barnen Lena född 1942 och Björn född 1945) samt Anna Lisa (född 1917), hushållslärare

  - Bernhard/Berndt Elis (född 2/7 1885, död i hjärtfel 26/4 1915), skogsinspektör i Junsele. Gift 1914 med Ester Sandelin (född 13/12 1885, död 1976). Ester gifte 1921 om sig med postexpeditören Karl Gustaf Gottlieb Englund och fick minst två barn men blev änka igen 1929.

  - Axel (född 4/1 1887, död 1940) gift 1917 med Vendela Pettersson, med vilken han hade barnen Rut Kerstin (född 1918, död 1988), fil kand, gift med rektor Holger Sjöstedt, Umeå, Gudrun Margareta (född 1920), tandsköterska gift med Rolf Vennström, Åland och Ellen (född 1925) gift med Gunnar Sjöstedt, Stockholm

  - Ernst (född o död 1888)

  - Signe (född 1890, död 1975), gift 1915 med skogsförvaltare Carl Olof Öhman (född 1887) med vilken hon hade barnen Elsa Gerd Ingegärd (född 1916) gift med Ove Hultman (och med barnen Anna Märta (född 1918, död 2003) gift med Sture Rådström, Åsele, Anders (född 1920, död), ingenjör vid Vattenfall och Eva Birgitta (född 1927) gift Gelfgren, Lycksele

  - Ada och Hanna, tvillingar (födda 1892, döda 4/2 resp 6/3 1893)

2)  Bernhard Ludvig (född 30/4 1849, död 1928), skogsförvaltare hos Uddeholm på Geijersholm. Gift 1881 med Maria Dorothea Landgraff (född 28/12 1858, död 1951). Barn:

  - Anna Olive/Oline (född 1882, död 1970), gift 1902 med ingenjör Helmer Falk (född 1871, död 1928), Billingsfors. Med barnen Nils (född 1903), Berndt (född 1904), Britta (född 1906) och Anna Ingeborg (född 1910, död 1922)

  - Ingeborg (född 1883, död 1964), gift 1906 med förvaltare Otto Åkerstedt på Lungvik (född 1866, död 1926), Härnösand. Med barnen Carl Erik Mikael (född 1907), Gösta Otto Bernhard (född 1908), Maja Ingeborg (född 1910), gift 1931 med Carl Henrik Norberg, Nils Arne (född 1914) och Lars Folke (född 1916)

  - Nils Johan (född 1884 14/12, död 1972), ingenjör vid AEG, Göteborg, gift med Vera Elisabeth Davidsson (född 22/5 1887). Barn Brita (född 10/12 1914) och Nils Åke (född 23/7 1919, död 2004), ingenjör, gift tre gånger, senast 1973 med Kerstin Lundquist (född 1930).

  - Ellen Christina (född 1887, död 1914 ?) gift med skogschefen på Uddeholm, Henrik Pettersson, professor på Skogshögskolan, och med barnen Sven och Alf Landvik

  - Georg Bernhard (född 1892, död 1893)

3)  Christina Mathilda (Stina) (född 28/8 1850, död 8/2 1930 i Karlstad, där hon bodde hos brodern Gustaf), Tönnet. Gift 23/10 1877 med postmästaren i Eksjö Carl Rudolf Appelberg (född 30/12 1843 i Karlstad, död 22/7 1890). Efter makens död under många år husföreståndarinna hos kapellpredikanten i Nyskoga, Axel Edlund.

4)  Gustaf Edvard (född 16/10 1852, död 6/3 1857)

5)  Carl Alfred (född 23/12 1854, död i leversjukdom 1895), bokhållare vid Hagfors Järnverk, ogift men hade (enligt Bromander) varit förlovad med en "vacker och älsklig uppasserska", som avled i cancer. Hade eventuellt en oäkta son

6)  Hanna Maria (född 1/11 1856, död 18/3 1951). Gift 1880 med jägmästare Oscar Victor Daniel Rosenblad (född 1841, död 1912), skogsförvaltare hos Uddeholm, Tönnet. Barn:

  - Nanna, (född 9/12 1881), arbetade vid Röda korset

  - Knut (född 30/9 1883, död 1939), journalist. Gift med Maja Gadd (född 20/12 1886, död 1939)

  - Gunnar Sixten (född 1886, död 1928), forstmästare på Mölnbacka-Trysil. Gift med Karin Larsson (född 9/11 1891). Hade barnen Urban Sixten (född 17/9 1919), byråchef i Försvarsdepartementet, Marianne (född 8/3 1923) och Åke (född 30/10 1925, död 1958)

7)  Johan Edvard (född 11/1 1859, död 9/1 1860 i "hjärnfeber")

8)  Axel Elis (född 6/11 1860, död 20/1 1936), bankir, grosshandlare i Stockholm.

Gift 1:a gången 1888 med sin brors svägerska Nina Landgraff (född 1863, död 1901) och skild. Barn:

  - Karin Octava Margareta (född 1889, död 18/6 1892 i difteri)

  - Kerstin Ingeborg (född 1891, död 17/6 1892 i difteri samtidigt med systern)

  - Kurt Elis (född 23/2 1894, död 1979), armédirektör i Östersund, efter pensioeringen bosatt i Hovmantorp, , gift 1929 med Ragna Ivarsson (född 1/2 1901, död 1985) med vilken han hade sonen Rolf (född 2/8 1935), företagsekonom. Denne har från sitt första äktenskap en son Per Magnus (född 7/9 1965) och gifte om sig 1982 med Ulla-Britta Funke.

  - Inga, gift med Georg Åhman med vilken hon hade barnen Nils Anders (född 1925) och Alf (född 1927)

Gift 2:a gången 1900 med Signe Looström (född 8/2 1876, död 1954) och skild 1925. Barn:

  - Einar (född 16/9 1901), tjänsteman på Rederiaktiebolaget Svea, gift med Birgitta Richter (född 1902), med vilken han hade dottern Ulla Birgitta (född 7/9 1930) och sonen Claes Einar (född 22/6 1934, död 2002), ogift.

Gift 3:e gången med Alma Laura Lindahl (född 11/7 1884, död 1949), i 1940 års folkräkning byråföreståndarinna på Centralförbundet för nykterhetsundervisning.

9)  Ernst Olof (född 2/7 1862), disponent på Svanö AB. Mera om Ernsts familj och ättlingar här.

10)  Gustaf Adolf (född 30/12 1865, död 1936), förvaltare på Likanå, distriktschef i Likenäs och kamrer vid Klarälvens flottningsförening. Gift 1897 med Agnes Aina Björck (född 1863, död 15/12 1945). Barn:

  - Carl Alfred (född 1898, död 1978), virkesarbitragör i Linköping. Gift 1930 med Dagmar Klintman (född 1904), dotter till disponent Bengt Klintman och Klara Fatima Malmquist med vilken han hade barnen Dagmar Gunilla (född 19/11 1931) och Marianne Carlsdotter (född 1/5 1933, död 31/5 1934, smittad av en hund)

  - Signe (född 1900) gift 1932 med diakon Gottfrid Tetzell (född 1899), med vilken hon hade dottern Kerstin Aina (född 12/1 1934)

11)  Knut Vilhelm (född 26/1 1868, död 1946), postmästare i Kalix, Smedjebacken och Ljusdal, Gift med Efrosyhne Öqvist (född 1873, död 1942), pianolärare. Barn:

  - Torvald Vilhelm (född 28/7 1901), ingenjör i Svenska Elverksföreningen, redaktör Teknisk Tidskrift, gift med Caroline Zorbach (född 1903) med vilken han hade sonen Jan Holger (född 1940), civilingenjör

  - Elsa Efrosyhne (född 8/6 1904) gift med Hans Höglund, havsforskare, med vilken hon hade sonen Jan